Loading...

About Us

Artikels in Afrikaans, Engels en Nederlands opgestel, word ingewag.

Die afdeling Artikelvoorleggings moet vir die indiening van artikels en ander bydraes geraadpleeg word.

Doelverklaring

Die Tydskrif vir Christelike wetenskap het ten doel die daarstel van ’n forum vir (i)fundamentele navorsing binne die domeine van die natuurwetenskappe en die geesteswetenskappe en (ii)betekenisvolle interaksie tussen diverse paradigmas wat binne die domeine van filosofie en die besondere wetenskappe opereer.  Hierdie voorneme voldoen aan die uitkoms van omvattende navorsing binne die domein van wetenskapsfilosofie gedurende die afgelope eenhonderd jaar, naamlik dat alle teoretiese denke deur ’n teoretiese beskouing oor die werklikheid (’n paradigma) gelei, en deur ’n finale verbintenis gerig word. Die Tydskrif vir Christelike wetenskap nooi wetenskaplikes uit al die dissiplines (sowel filosofie, as die besondere wetenskappe) om artikels oor die (filosofiese) grondslae van die onderskeie akademiese dissiplines voor te lê. Dit open die weg tot konstruktiewe gesprek rakende kwessies en stande van sake wat enige besondere filosofiese paradigma en verbintenis transendeer en terselfdertyd vir elkeen daarvan ruimte laat.

Die argiewe van Die Tydskrif vir Christelike wetenskap, tans ook Journal for Christian scholarship, word in hierdie webblad gehuisves. Die tydskrif publiseer sedert 1964 op ʼn gereelde grondslag, met minstens twee uitgawes per jaar. Hierdie webblad bevat inligting oor die bestek en fokus van Die Tydskrif vir Christelike wetenskap. Verder bevat dit die redaksionele beleid en prosedure vir die indiening van manuskripte. Manuskripte moet op die voorgeskrewe wyse ingedien word. Benewens artikels, word ander bydraes naamlik besprekings, replieke en resensies verwelkom.

Bestek en fokus

Die geakkrediteerde Tydskrif vir Christelike wetenskap bevorder Christelike wetenskap vanoor die geheelspektrum van die wetenskaplike gebiede, en vervul derhalwe ’n inter-dissiplinêre funksie. Oorspronklike, deeglik nagevorste bydraes met ’n integrale werklikheidsbeskouing word vir publikasie oorweeg. Die tydskrif bied aan outeurs die geleentheid tot kritiese, maar konstruktiewe bespreking, soos vanuit die Christelik-wetenskaplike beskouing beredeneer.

Die vereistes vir die indiening van manuskripte word in die afdeling Voorskrifte vir outeurs gevind. Manuskripte en ander bydraes (soos gespesifiseer) kan aanlyn voorgelê word.

 

 

The submission of articles in English, Afrikaans or Dutch are invited.

For the submission of articles and other contributions, please refer to Submission of articles.

Statement of purpose

The Journal for Christian scholarship aims at providing a forum for (i)foundational research within the fields of the natural sciences and humanities and (ii)meaningful interaction between diverse paradigms operative within the field of philosophy and the special sciences. This intention conforms to the outcome of encompassing research within the field of philosophy of science during the past hundred years, namely that all theoretical thinking is guided by a theoretical view of reality (a paradigm) and directed by an ultimate commitment. The Journal for Christian scholarship invites scholars from all disciplines (philosophy and the special sciences) to submit articles based on the (philosophical) foundations of the various academic disciplines. It provides for entering into constructive discussions on issues and states of affairs transcending any particular philosophical paradigm and commitment, while at the same time leaving room for all of them.

The archives of the original Tydskrif vir Christelike wetenskap, presently also the Journal for Christian scholarship, is contained in this website. Publication dates back since 1964 on a regular annual base, with at least two issues per annum. This website contains information on the focus and scope of the Journal for Christian scholarship. Furthermore, it contains the editorial policy and procedure for the submission of manuscripts. Manuscripts must be submitted according to the prescriptions. Apart from articles, other contributions, such as discussions, rebuttals and reviews are welcomed.

Focus and scope

The accredited Journal for Christian scholarship promotes Christian scholarship from the broad context of scientific fields. Thus, it fulfils an inter-disciplinary function. Thoroughly researched, original contributions with an integral worldview are considered for publication. The journal provides the opportunity for authors to engage in critical, but constructive discussion, argumented from the Christian scholarly viewpoint.

The requirements for the submission of manuscripts are set out under the section Instructions for authors. Manuscripts as well as contributions (as specified) can be submitted online.

Search Results

VCHO Website Footer
Chillies   |  Home  |   Contact Us  |   About Us  |   Browser  |   Disclaimer  |   Privacy Policy  |   CMS  |
©  VCHO